غ و

خسته نباشید. اسم با غ،فامیل با غ،شهر با غ،کشور با غ،میوه با غ،غذا با غ،رنگ با غ،حیوان با غ،ماشین با غ،اشیاء با غ،گل با غ،شغل با غ،اعضای بدن با غ،پوشاک با غ،مشاهیر با غ،ورزش با غ،فیلم با غ،کارتون با غ a/75/4 5/55 20-10413 ¾ ولأا لصف ا جوم ةمكحمل يئاضق ا لمع ا نع ةجوم ةحم - 1 عياكحا ةثٚث راݗأصد لݸأش ، ݙۂݙقݯكاں ةكݦݸأݵݸكا ةݙݯفكا ّف ٚأصاݦݯم اݟاأݵو ةيكوݗكا لݗعكا ةݸكݲم تݗٌأش - 1 Aug 22, 2021 · در جدول زیر ترتیب حروف «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ» و ارزش عددی هر کدام آمده است

2022-12-07
    مدار س في الامارت
  1. رای‌گیری درباره انتخاب «مهدی
  2. خرد کن همه کاره دستی
  3. ‍غ
  4. غ ل ل
  5. A